Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

CLP

Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do ECHA

Jednym z obowiązków producentów, importerów wynikającym z rozporządzenia CLP jest zgłoszenie (notyfikacja) do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) klasyfikacji i oznakowania substancji (artykuł 40 rozporządzenia CLP). Obowiązek ten dotyczy tych producentów, importerów którzy wprowadzają do obrotu:

 • substancje, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 podlegają rejestracji,
 • substancje, które podlegają przepisom rozporządzenia CLP i które spełniają kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenia (wprowadzane do obrotu w postaci własnej lub jako składniki mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie).


Ważne: Obowiązek zgłoszenia do ECHA klasyfikacji i oznakowania substancji jest niezależny od ilości produkowanej czy importowanej substancji. Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania jest bezpłatne.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia:

 • w przypadku substancji wprowadzonych do obrotu w dniu 1 grudnia 2010 r. lub po tym terminie, należy dokonać zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania w przeciągu jednego miesiąca od momentu ich wprowadzenia do obrotu,
 • w przypadku substancji wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 grudnia 2010 r. można dokonać zgłoszenia przed tą datą.


Producenci czy importerzy, którzy będą mieli obowiązek dokonania zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji przesyłają do ECHA następujące informacje:

a) dane identyfikujące podmiot dokonujący zgłoszenia określone w sekcji 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

b) dane identyfikujące substancje określone w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006:

 • nazwa lub inne dane identyfikujące substancję:
  nazwa lub nazwy zgodne z nomenklaturą IUPAC lub inna międzynarodowa nazwa lub nazwy chemiczne,
  inne nazwy (zwyczajowa, handlowa, skrót),
  numer substancji w wykazie EINECS lub ELINCS (jeżeli jest dostępny),
  nazwa wg CAS i numer CAS (jeżeli są dostępne),
  inne kody identyfikujące (jeżeli są dostępne),
 • wzór cząsteczkowy i strukturalny (w tym zapis SMILES, jeżeli jest dostępny):
  informacje o czynności optycznej substancji oraz typowych proporcjach izomerów (przestrzennych), (jeżeli jest to możliwe i właściwe),
  masa cząsteczkowa lub zakres masy cząsteczkowej,
 • skład każdej substancji:
  stopień czystości (%),
  charakter zanieczyszczeń, włączając izomery i produkty uboczne,
  procentowy udział (istotnych) głównych zanieczyszczeń,
  charakter dodatków (np. czynników stabilizujących lub inhibitorów) i ich kolejność pod względem ilości (…ppm, …%),

c) klasyfikację substancji,

d) uzasadnienie klasyfikacji,

e) wartości specyficznych stężeń granicznych lub współczynnika M (jeżeli są dostępne),

f) elementy oznakowania: piktogramy, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz dodatkowe elementy oznakowania substancji wymagane na podstawie art. 25 rozporządzenia CLP.

Na podstawie otrzymanych informacji Agencja utworzy wykaz klasyfikacji i oznakowania, który będzie udostępniony na stronach ECHA. W wykazie tym będą znajdowały się, między innymi, następujące informacje o substancjach:

 • nazwa wg nomenklatury IUPAC,
 • nazwa substancji zgodna z wykazem EINECS, jeżeli taka istnieje,
 • klasyfikacja i oznakowanie substancji.


Oprócz informacji, o których mowa powyżej, w stosownych przypadkach ECHA włącza do każdej pozycji znajdującej się w wykazie następujące informacje:

 • czy w odniesieniu do tej pozycji istnieje zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie na poziomie Wspólnoty w związku z umieszczeniem jej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP,
 • czy jest to pozycja wspólna rejestrujących tę samą substancję,
 • czy jest to pozycja uzgodniona przez dwóch lub większą liczbę zgłaszających lub rejestrujących,
 • czy pozycja ta różni się od innej pozycji dla tej samej substancji w wykazie.

Wykaz klasyfikacji i oznakowania

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie