Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie (baza ELDIOM)

Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek taki dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, która wytwarza mieszaninę niebezpieczną lub stwarzającą zagrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza ją do obrotu lub sprowadza ją zza granicy.
Informację przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego korzystając z sytemu ELDIOM. Informacja w przypadku wytworzenia mieszaniny jest przekazywana najpóźniej w dniu jej wprowadzenia do obrotu a w przypadku jej sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu jej sprowadzenia. 
Informacja zawiera:
 • imię i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalności albo nazwę (firmę) i adres siedziby, numer telefonu i adres elektroniczny podmiotu przekazującego informację;
 • nazwę handlową mieszaniny;
 • zastosowanie mieszaniny;
 • datę przekazania lub aktualizacji informacji;
 • informację o substancjach zawartych w mieszaninie:
 1. szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008,
 2. o stężeniach substancji w mieszaninie zgodnie z pkt 3.2 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006;
 3. klasyfikację mieszaniny zgodnie z art. 19 lub przepisami rozporządzenia nr 1272/2008;
 • kartę charakterystyki mieszaniny albo w przypadku braku obowiązku dostarczenia karty charakterystyki, gdy nie została sporządzona, informacje określone w pkt 2 i 3 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006.
Zmiana nazwy handlowej mieszaniny również obliguje do przesłania powyższej informacji.
 
W przypadku aktualizacji informacji należy przekazać ją Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia jej aktualizacji.
 
Elektoniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach
Instrukcja obsługi systemu ELDIOM - Rejestracja konta
Instrukcja obsługi systemu ELDIOM - Praca z systemem
 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenie podaje różne terminy końcowe. W zależności od przeznaczenia mieszaniny,  importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

 • 1 stycznia 2021 r. : zastosowania konsumenckie,
 • 1 stycznia 2021 r. : zastosowania profesjonalne,
 • 1 stycznia 2024 r. : zastosowania przemysłowe.

Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie przed wymienionymi powyżej datami, i które nie są zgodne z przepisami rozporządzenia 2017/542, zachowują swoją ważność do dnia 1 stycznia 2025 r. Jednak w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z pkt 4.1 części B załącznika VIII, która ma miejsce przed dniem 1 stycznia 2025 r., należy zachować zgodność z przepisami powyższego załącznika.

 


Opłata skarbowa za przedłożenie dokumentu dotyczącego pełnomocnictwa lub prokury

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044) z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w organie administracji publicznej powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy (cz. IV) wysokość opłaty wynosi 17 zł, którą należy wnieść do właściwego organu podatkowego. Organem tym jest, ze względu na siedzibę naszego urzędu, Prezydent Miasta Łodzi.

Więcej informacji TUTAJ

W związku z powyższym informujemy, że do pełnomocnictwa lub prokury do reprezentowania instytucji w zakresie realizacji zadań określonych w art. 15 ustawy o substancjach chemicznych  i ich mieszaninach z dn. 25 lutego 2011 r. należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

W przypadku nieuiszczenia opłaty organ administracji rządowej przekazuje właściwemu w sprawie organowi podatkowemu zbiorczą informacje o nieuiszczeniu należnej opłaty skarbowej od złożonych do nich dokumentów stwierdzających  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie