Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

O Biurze

Zadania i kompetencje

I. Podstawowe zadania Biura, wynikające z ustawy o substancjach chemicznych

Podstawowe zadania Biura, wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zmtekst jednolity Dz. U.2015 poz.1203) to:

 • gromadzenie danych dotyczących mieszanin niebezpiecznych lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz dostarczanych przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących substancji;
 • udostępnianie danych dotyczących substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie służbom medycznym i ratowniczym;
 • pełnienie funkcji właściwego organu wyznaczonego do wykonywania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, zadań administracyjnych dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów i współpraca w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską;
 • pełnienie funkcji właściwego organu wyznaczonego do wykonywania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, zadań administracyjnych dotyczących detergentów i współpraca w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Komisją Europejską;
 • pełnienie funkcji właściwego organu określonego w art. 8 rozporządzenia nr 648/2004 [1], w art. 121 rozporządzenia nr 1907/2006 [2],zwanego dalej rozporządzeniem REACH, w art. 43 rozporządzenia nr 1272/2008 [3], zwanego dalej rozporządzeniem CLP oraz wyznaczonego organu krajowego określonego w art. 4 rozporządzenia nr 649/2012, zwanego dalej rozporządzeniem PIC;
 • utworzenie w Biurze i prowadzenie Krajowego Centrum Informacyjnego zgodnie z art. 124 rozporządzenia REACH oraz art. 44 rozporządzenia CLP;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie substancji i mieszanin;
 • kontrola i weryfikacja spełniania przez jednostki badawcze wykonujące badania substancji lub ich mieszanin zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, rewizja prowadzonych w tych jednostkach badań w celu oceny ich zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wydawanie decyzji stwierdzającej odpowiednio, spełnianie lub niespełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i potwierdzanie spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej poprzez wydanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych;
 • współpraca z organami nadzoru wymienionymi w art. 29 ustawy;
 • wykonywanie innych zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

        a ponadto:

 • współpraca przy pracach legislacyjnych dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin;
 • współpraca z instytutami badawczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, działającymi w zakresie oceny substancji i ich mieszanin;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń chemicznych.

Przepisy regulujące obrót chemikaliami, które leżą w kompetencji Biura obejmują substancje stosowane w zakładach przemysłowych, a także będące produktami dostępnymi dla konsumentów. Obrót i stosowanie wielu innych grup chemikaliów regulowane są oddzielnymi przepisami, które nie należą do zakresu działalności Biura.

Zakres kompetencji Biura nie obejmuje: produktów leczniczych, środków spożywczych, środków żywienia zwierząt, środków ochrony roślin, kosmetyków, amunicji, wyrobów medycznych inwazyjnych i nawozów (w zakresie regulowanym przez przepisy o nawozach).

Mieszaniny niebezpieczne / stwarzające zagrożenie

Wytworzenie lub sprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie wymaga poinformowania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

Obowiązek poinformowania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej która wytwarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub sprowadza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub stwarzającą zagrożenie. Podstawa prawna: art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015 poz. 1203)

Prekursory narkotykowe kategorii 2

W myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), prekursory są to substancje, które mogą być przetworzone na środki odurzające lub substancje psychotropowe, albo też mogą służyć do ich wytworzenia. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów kategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu.

II. Informowanie o chemikaliach

Skuteczna ochrona zdrowia ludzi i środowiska wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami, organizacjami i osobami zainteresowanymi bezpieczeństwem chemicznym w Polsce i w Europie.
 
Realizując te zadania Biuro:
 • udostępnia informacje o przepisach prawnych dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin;
 • gromadzi dane dotyczące mieszanin niebezpiecznych lub  mieszanin stwarzających zagrożenie;
 • udostępnia służbom ratowniczym i medycznym informacje dotyczące substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie;
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i instytucjami Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.

III. Nowe prawodawstwo

Biuro do spraw Substancji Chemicznych uczestniczy w opracowywaniu przepisów dotyczących chemikaliów.

Biuro:

 • uczestniczy w pracach Rady UE i Komisji Europejskiej podczas tworzenia i zmian przepisów dotyczących chemikaliów;
 • opracowuje projekty polskich przepisów prawnych, dotyczących chemikaliów, dostosowujących ustawodawstwo polskie do prawodawstwa UE i umów międzynarodowych;
 • przedkłada Ministrowi Zdrowia propozycje nowelizacji istniejących przepisów;
 • uczestniczy w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczących substancji chemicznych.

IV. Dobra Praktyka Laboratoryjna

Biuro jest jednostką właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze lub certyfikowane jednostki badawcze.
 
Inspektorzy DPL:
 • dokonują kontroli i weryfikacji spełniania zasad DPL przez jednostki badawcze lub certyfikowane jednostki badawcze.

        Inspektor do spraw Substancji Chemicznych:

 • na wniosek inspektorów DPL, w drodze decyzji, stwierdza spełnianie bądź niespełnianie przez jednostkę badawczą lub certyfikowaną jednostkę badawczą zasad DPL;
 • potwierdza wydaniem certyfikatu DPL i wpisem do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych spełnianie zasad DPL przez jednostki badawcze lub certyfikowane jednostki badawcze;
 • w przypadku niespełniania zasad DPL przez certyfikowaną jednostkę badawczą, w drodze decyzji, cofa wydany certyfikat i wykreśla jednostkę z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.

[1] Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, Dz. Urz. UE L 104 z 8.4.2004, str. 1.

[2] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1; Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie