Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

SAICM

Strategiczne Podejście do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM)

SAICM jest to międzynarodowa inicjatywa o charakterze dobrowolnym, której podstawowym celem jest zapewnienie, że do roku 2020 wszystkie chemikalia będą produkowane i stosowane w sposób, który sprawi, że zminimalizowane zostaną poważne negatywne skutki ich wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. SAICM opiera się na wcześniejszych inicjatywach międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, promując jednocześnie strategiczne podejście wielosektorowe, którego istotnym elementem jest zaangażowanie wszystkich podmiotów zainteresowanych. Sekretariat SAICM zapewniony jest przez Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Od 2008 r. przedstawiciel Biura do spraw Substancji Chemicznych pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego dla SAICM. Na posiedzeniu regionalnym, podczas II Międzynarodowej Konferencji w Sprawie Zarządzania Chemikaliami (ICCM-2), państwa Regionu Europa Środkowo-Wschodnia nominowały Inspektora do spraw Substancji Chemicznych do pełnienia w latach 2009-2012 funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego dla SAICM.

II Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Zarządzania Chemikaliami (ICCM-2) odbyła się w maju 2009 r. w Genewie. Konferencja poświęcona była przede wszystkim omówieniu postępu we wdrażaniu inicjatywy SAICM od czasu I Międzynarodowej Konferencji w Sprawie Zarządzania Chemikaliami (ICCM-1), która miała miejsce w roku 2006. Podczas ICCM-2 przyjęto także szereg działań związanych z formalizacją i instytucjonalizacją współpracy w ramach SAICM, takich jak przyjęcie regulaminu ICCM, czy też mechanizmu raportowania z wdrażania SAICM. Podczas konferencji dokonano także określenia kierunków działań w najbliższych latach. Jednym z ważniejszych osiągnięć ICCM-2 wydaje się być przyjęcie rezolucji w sprawie czterech tzw. Emerging Policy Issues – EPI (Resolution II/4 on Emerging policy issues) to znaczy zagadnień, na które powinna zwrócić szczególną uwagę społeczność międzynarodowa. W oparciu o prace przygotowawcze przeprowadzone przed rozpoczęciem ICCM-2, wytypowano  zagadnienia które były szczegółowo rozpatrywane przez Konferencję w celu zwrócenia uwagi na najbardziej palące problemy oraz ustalenie właściwego działania i wypracowanie konsensusu w sprawie każdej z nich. Rezolucja II/4 wskazuje także procedurę  dodawania nowych zagadnień do listy już istniejących EPI. Na liście wyznaczonych podczas ICCM-2 EPI  znalazły się cztery zagadnienia dotyczące: ołowiu w farbach, chemikaliów w produktach, niebezpiecznych substancji w cyklu istnienia sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nanotechnologii i wyprodukowanych nanomateriałów. Ponadto, przyjęto również rezolucję II/5 dot. zarządzania perfluorowanymi chemikaliami i przejścia do bardziej bezpiecznych alternatyw. Biuro szczególnie aktywnie współpracowało w odniesieniu do zagadnienia „potrzeby informacyjne w odniesieniu do chemikaliów w produktach”.  Podstawą prac były wyniki ankiety przesłanej wcześniej do stron zainteresowanych. Biuro koordynowało przygotowanie wkładu do ankiety na poziomie krajowym. Podczas ICCM-2 podjęto również decyzję, iż w okresie pomiędzy sesjami ICCM odbędzie się spotkanie przygotowujące Open-ended Working Group (OEWG).

Podczas OEWG (Belgrad, 14-18 listopada 2011) kontynuowana była dyskusja dotycząca postępu we wdrażaniu SAICM, EPI, propozycji włączenia nowych działań do Globalnego Planu Działań, zagadnień odnoszących się do finansowania SAICM, a ponadto  rozpatrywano kwestię strategii SAICM dla sektora zdrowia. Omawiano także przygotowania do ICCM-3.

III Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Zarządzania Chemikaliami (ICCM-3) odbyła się w dniach 17 – 21 września 2012 r. w siedzibie głównej Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) w  Nairobi w Kenii. Na Konferencji dokonany został przegląd i ocena wprowadzania w życie SAICM od czasu drugiej Konferencji w maju 2009 r. Rozważano między innymi propozycje Dyrektora Wykonawczego UNEP dot. zintegrowanego podejścia do finansowania działań w odniesieniu do chemikaliów i odpadów, rekomendacje Rady Wykonawczej Programu Szybki Start (QSP Executive Board) co do przyszłości Programu, dodanie nowych aktywności do GPA, oraz nowych zagadnień, oraz EPI, na które szczególną uwagę powinna zwrócić społeczność międzynarodowa. Konferencja przyjęła 9 rezolucji w tym dotyczące budżetu sekretariatu SAICM, czy też 4 EPI wyznaczonych podczas ICCM-2. Ponadto wystąpiono z dwoma wnioskami dot. przedłożenia propozycji nowych EPIpod obrady ICCM-3. Pierwsza z propozycji dot. współpracy międzynarodowej w celu podnoszenia świadomości i prowadzenia prac nad zagadnieniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (endocrine-disrupting chemicals), natomiast druga odnosi się do trwałych zanieczyszczeń farmaceutycznych (environmentally persistent pharmaceutical pollutants) (patrz SAICM/ICCM.3/19). Delegaci bioracy udział w konferencji zadecydowali o przyznaniu statusu tzw. „emerging policy issue” zagadnieniu dot.substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Uczestnicy ICCM-3 dyskutowali również na temat współpracy i partnerstwa między ICCM i Światową Organizacją Zdrowia (WHO), przyjęto uchwałę w sprawie budżetu zawierającego odniesienie do utrzymania i wzmocnienia powyższego partnerstwa.

Podczas ICCM-3 odbyła się również ceremonia wręczenia nagród za pracę na rzecz wspierania wdrażania SAICM. Przedstawiciele Biura odebrali brązową nagrodę SAICM przyznaną Polsce za cenny wkład w implementację SAICM w latach 2009 – 2012.

Jako Regionalny Punkt Kontaktowy Inspektor do spraw Substancji Chemicznych prowadził szereg działań, m.in.:

 • w dniu 6 września 2009 r. prowadził w Brnie obrady Regionalnej Grupy Koordynacyjnej Regionu Europa Środkowo Wschodnia dla SAICM (CEERCG),
 • w dniach 1 – 2 grudnia 2009 r. brał udział w Czwartym Regionalnym Spotkaniu ds. Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju (Fourth Regional Implementation Meeting on Sustainable Development
  – RIM-4), zorganizowanym przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UNECE) w Genewie, gdzie wygłosił wystąpienie wprowadzające do dyskusji dotyczącej chemikaliów,
 • w dniu 6 grudnia 2009 r. prowadził drugie spotkanie Regionalnej Grupy Koordynacyjnej Regionu Europa Środkowo-Wschodnia (CEERCG) dla SAICM,
 • w dniach 9 – 10 grudnia 2009 r. współprowadził spotkanie regionalne dla Strategicznego Podejścia
  do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami, SAICM,
 • przygotował, po konsultacjach z państwami Regionu Europa Środkowo Wschodnia, list popierający propozycję organizacji przez Mołdowę, w ramach Programu Szybki Start (QSP) dla SAICM, warsztatów regionalnych dotyczących Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania (GHS),
 • podczas18. sesjiKomisji ds. ZrównoważonegoRozwoju, wsesji tematycznejdot. chemikaliów (maj2010), przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego wygłosił przemówienie w imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego, a także w imieniu KrajówRegionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wystąpienie dotyczyło znaczenia wdrożenia w państwach rozwijających się systemu GHS,
 • na prośbę Sekretariatu SAICM, wyrażoną podczas 4. Spotkania Unii Europejskiej z grupą państw JUSSCANNZ, pracownicy Biura testowali, w grudniu 2010 r., część techniczną narzędzia w sprawie raportowania z postępów we wdrażaniu SAICM,
 • wspierał Sekretariat SAICM w zapewnieniu odpowiedniego poziomu raportowania przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej z postępów we wdrażaniu SAICM. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej dane przesłało 60% uprawnionych podmiotów, co stanowiło najlepszy wynik z wszystkich regionów Organizacji Narodów Zjednoczonych,
 • przeprowadził konsultacje dotyczące udziału przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej w pracach grupy ekspertów w ramach SAICM, wdrażających działania dot. perfluorowanych chemikaliów (Global PFC Group),
 • w 2012 r. pomagał w przeprowadzeniu ankiety dot. implementacji systemu GHS realizowanej w ramach regionalnego projektu pt. “Evaluating  and Strengthening National  and Sub-regional Capacities  for  Implementing  the  Globally  Harmonized  System  of  Classification  and Labelling of Chemicals (GHS) and Supporting SAICM Implementation in Central and Eastern  Europe  (CEE)”.

W ramach współpracy międzynarodowej Biura na uwagę zasługują:

 1. Zorganizowane przez Biuro w dniach 6-11 grudnia 2009 r., wraz z Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), cztery spotkania międzynarodowe dla Regionu Europa Środkowo-Wschodnia, dotyczące tematyki związanej z zarządzaniem chemikaliami:
 • spotkanie Regionalnej Grupy Koordynacyjnej Regionu Europa Środkowo-Wschodnia (CEERCG) dla SAICM (6 grudnia),
 • warsztaty poświęcone zbliżającym się negocjacjom nad konwencją rtęciową (7-9 grudnia),
 • spotkanie regionalne dla Strategicznego Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami, SAICM (9-10 grudnia),
 • warsztaty dotyczące nanomateriałów i nanotechnologii (11 grudnia).
 1.  Zorganizowanie we współpracy z Sekretariatem SAICM oraz Instytutem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR) IV spotkania regionu Europy Środkowo-Wschodniej dla SAICM. Spotkanie odbyło się w dniach 28-29 czerwca 2011 r. w siedzibie Biura w Łodzi. Przy okazji przedmiotowego spotkania,w dniach 27-28 czerwca, zorganizowano międzynarodowe warsztaty dot. nanotechnologii i wytwarzanych nanomateriałów. W czasie spotkania regionalnego SAICM przedstawiciele regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dokonali przeglądu i oceny wdrażania SAICM od zakończenia drugiej Międzynarodowej Konferencji w Sprawie Zarządzania Chemikaliami (ICCM), która odbyła się w maju 2009 r. w Genewie.

W powyższych spotkaniach każdorazowo wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli państw Europy Środkowo‑Wschodniej, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych oraz przemysłu.

Krajowy punkt kontaktowy dla SAICM:

Pan Szymon Domagalski
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
Ul. Dowborczyków 30/34
Łódź
Tel: +48 (42) 253 84 21
Fax: +48 (42) 553 84 44

Dokumenty:

Przydatne linki:

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie