Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Eksport / Import chemikaliów

Rozporządzenie 689/2008

Ważne: Export-import – rozporządzenie (UE) nr 167/2014 bez mocy prawnej.

Ze względu na uchylenie rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, od dnia 1 marca 2014 r. rozporządzenie (UE) nr 167/2014 nie ma mocy prawnej.
Oznacza to, że załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 nie został zmieniony rozporządzeniem (UE) nr 167/2014. W związku z tym załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 również nie był zmieniony.
Wkrótce Komisja Europejska uruchomi procedurę przyjęcia nowego aktu prawnego, który zmienia załącznik I zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2014.

 


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 167/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Treść rozporządzenia:

Rozporządzenia zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 689/2008

Wytyczne do rozporządzenia 689/2008

Opublikowane zostały „Wytyczne techniczne w sprawie wykonywania Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów”.

Informacja:

Unia Europejska zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej. Rozporządzenie zakazuje wszelkiego wywozu rtęci metalicznej, związków rtęci i niektórych mieszanin od dnia 15 marca 2011 roku. Zakaz ten przyczynia się do ograniczenia globalnej podaży rtęci oraz do ograniczenia jej emisji.

 


NOTATKA ODNOŚNIE WPROWADZANIA DO OBROTU NIKOTYNY

Nikotyna, (nr CAS 54-11-5, nr EC 200-193-3) podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania w pestycydach na obszarze Unii.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 689/2008 wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 689/2008 nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań [1] z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania.

Podsumowując:

Zgodnie z rozporządzeniem 689/2008 importer chemikaliów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ma obowiązek przekazywania w pierwszym kwartale każdego roku informacji o ilości tych chemikaliów (substancjach w postaci własnej oraz zawartych w mieszaninach lub w wyrobach) wprowadzonych (zaimportowanych) na obszar Unii, w tym rynek polski, w poprzednim roku. Taka informacja musi być przekazana do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Niezależnie od przepisów rozporządzenia 689/2008, wprowadzenie do obrotu nikotyny, podlega przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322), przepisom rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w tym w szczególności art. 6 dotyczącego obowiązku rejestracji oraz przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP oznakowanie nikotyny wprowadzanej do obrotu w Polsce powinno być sporządzone w języku polskim.

Płyny przeznaczone do napełniania wkładów do papierosów elektronicznych zawierające nikotynę, w zależności od jej stężenia, mogą być klasyfikowane jako działające bardzo toksycznie, toksycznie lub szkodliwie. W  przypadku substancji i mieszanin chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych oraz szkodliwych, znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w  zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, wydane na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), które wprowadzają obowiązek zaopatrywania opakowań oferowanych lub sprzedawanych konsumentom, niezależnie od pojemności, w zamknięcia  utrudniające otwarcie przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.
 

[1]Obowiązek rocznych sprawozdań dotyczy także eksporterów. Szczegóły dotyczące sprawozdawczości z przywozu i wywozu chemikaliów opisane są w art. 9 rozporządzenia 689/2008

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie