Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Eksport / Import chemikaliów

Rozporządzenie 649/2012

4 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (zwane dalej rozporządzenie 649/2012).

Wdraża ono na obszarze Wspólnoty Konwencję Rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Konwencja PIC), celem ochrony zdrowia oraz środowiska przed potencjalnym zagrożeniem. Rozporządzenie to przyczynia się także do przyjaznego dla środowiska wykorzystywania tego rodzaju chemikaliów.
Jest także potwierdzeniem zobowiązań Unii do zapewnienia właściwej kontroli w obrocie i stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów na poziomie globalnym, w oparciu o zasadę, że powinno ono zapewniać ochronę zdrowia i środowiska na terenie, jak i poza granicami Unii Europejskiej.

Nowe rozporządzenie w porównaniu do rozporządzenia 689/2008, wprowadza między innymi, następujące zmiany:

- dostosowuje terminologię do terminologii stosowanej w rozporządzeniu (WE) nr 1907/ 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie REACH) i w rozporządzeniu (WE) nr 1272 /2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP).

Niniejsze rozporządzenie uwzględnia przepisy przejściowe rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy harmonogramem stosowania obu rozporządzeń;

- przekazuje Agencji zadania z zakresu koordynacji i zarządzania technicznymi i administracyjnymi aspektami niniejszego rozporządzenia, włączając w to utworzenie nowej elektronicznej bazy danych, która zastąpi obecnie obowiązującą bazę EDEXIM

- przekazuje Forum Wymiany Informacji o Egzekwowaniu Przepisów ustanowione rozporządzeniem REACH koordynację sieci organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia,

- wprowadza obowiązek uzyskania specjalnego numeru RIN, „Special RIN”, który należy wpisać w pole nr 44 w deklaracji wywozowej w przypadku wywozu chemikaliów do celów badawczych lub analitycznych w ilościach prawdopodobnie pozostających bez wpływu  na zdrowie ludzkie lub środowisko, a w każdym przypadku nieprzekraczających 10 kg od każdego eksportera do każdego państwa przywozu w roku kalendarzowym,

- zmienia termin, w jakim eksporter powiadamia wyznaczony organ krajowy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, o pierwszym wywozie w danym roku z nie później niż 30 dni na nie później niż 35 dni przed przewidywaną datą takiego wywozu,

- zmienia przepisy regulujące wywóz chemikaliów z części 2 lub 3 załącznika I dotyczące przypadku, gdy brak jest ze strony państwa przywozu, mimo wszelkich starań państwa wywozu, odpowiedzi dotyczącej możliwości importu (art. 14 ust. 7).

Europejska Agencja Chemikaliów przygotowała stronę poświęconą rozporządzeniu o wywozie i przywozie chemikaliów. Adres strony podany jest poniżej:

echa.europa.eu/pl/regulations/prior-informed-consent-regulation

 

Informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów nowego rozporządzenia możecie Państwo uzyskać w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych pod numerem telefonu: 42 2538 413 lub mailowo pod adresem: mfrydrych@chemikalia.gov.pl lub agnieszka.jankowska@chemikalia.gov.pl

Więcej informacji na temat rozporządzenia 649/2012 można znaleźć w czwartym numerze Biuletynu Biura ds. Substancji Chemicznych „Chemia, Zdrowie, Środowisko”

Informacje na temat rozporządzenia 689/2008 oraz rozporządzeń zmieniających jego załącznik I dostępne są na stronie:

www.chemikalia.gov.pl/rozporzadzenie_6892008.php

 

Informacja:

Unia Europejska zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej. Rozporządzenie zakazuje wszelkiego wywozu rtęci metalicznej, związków rtęci i niektórych mieszanin od dnia 15 marca 2011 roku. Zakaz ten przyczynia się do ograniczenia globalnej podaży rtęci oraz do ograniczenia jej emisji.


OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI O ILOŚCI IMPORTOWANEJ LUB EKSPORTOWANEJ NIKOTYNY

Nikotyna, (nr CAS 54-11-5, nr EC 200-193-3) podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania na obszarze Unii w kategorii pestycydy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 649/2012  wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 649/2012  nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań  z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania.

Podsumowując:

Zgodnie z rozporządzeniem 649/2012 każdy importer i eksporter chemikaliów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ma obowiązek przekazywania w pierwszym kwartale każdego roku informacji o ilości tych chemikaliów (substancjach w postaci własnej oraz zawartych w mieszaninach lub w wyrobach) wprowadzonych (zaimportowanych) na obszar Unii lub eksportowanych z obszaru Unii, w poprzednim roku.

 Aby przekazać informacje o przywozie/wywozie chemikaliów, w tym nikotyny, należy zarejestrować się w bazie e-PIC:

https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml

i wypełnić zakładkę „Article 10 report” i wysłać poprzez tę bazę do DNA czyli Biura ds. Substancji Chemicznych.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie