Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Prekursory narkotykowe

Poniżej podajemy informacje o niektórych obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3:

  • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych jest organem właściwym do realizacji zadań z zakresu dokonywania rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 273/20041 oraz rejestracji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 111/20052, w tym prowadzenia krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 875 ze zm.).
  • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów podkategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu.
  • Podmioty gospodarcze mające siedzibę w Unii, inne niż agenci celni i przewoźnicy działający jedynie w takim charakterze, uczestniczące w przywozie lub wywozie substancji sklasyfikowanych wymienionych w załączniku w kategorii 2 lub uczestniczące w działaniach w zakresie pośrednictwa z udziałem tych substancji, lub uczestniczące w wywozie3 substancji wymienionych w załączniku w kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 111/2005, muszą zostać zarejestrowane. Rejestracja dokonywana jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy ma swoją siedzibę.
  • Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje
    w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wykaz prekursorów kategorii 2 wraz z wartościami progowymi:

  L.p.

substancja

kod NS

CAS

wartość progowa

Podkategoria 2A

1

Bezwodnik octowy

2915 24 00

108-24-7

100 l

Podkategoria 2B

2

Kwas fenylooctowy

2916 34 00

103-82-2

1 kg

3

Kwas antranilowy

2922 43 00

118-92-3

1 kg

4

Piperydyna

2933 32 00

110-89-4

0,5 kg

5

Nadmanganian potasu

2841 61 00

7722-64-7

100 kg

oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

UWAGA: Obowiązek rejestracji nie dotyczy użytkowników podkategorii 2B oraz podmiotów prowadzących operacje poniżej ww. wartości progowych (w skali rocznej).

 
Wykaz prekursorów kategorii 3:
 

L.p.

Substancja

Nazewnictwo CN

(jeśli odmienne)

kod NS

             

Nr CAS

wartość progowa

1

Kwas chlorowodorowy

Chlorowodór

2806 10 00

7647-01-0

100 kg

2

Kwas siarkowy

 

2807 00 10

7664-93-9

100 kg

3

Toluen (1)

 

2902 30 00

108-88-3

50 kg

4

Eter etylu (1)

Eter dietylowy

2909 11 00

60-29-7

20 kg

5

Aceton (1)

 

2914 11 00

67-64-1

50 kg

6

Keton metylowo-

etylowy (1)

Butanon

2914 12 00

78-93-3

50 kg

(1) z uwzględnieniem soli tych substancji w każdym przypadku, gdy istnienie soli jest możliwe.

UWAGA: rejestracja w zakresie wywozu substancji sklasyfikowanych w kategorii 3 nie obowiązuje jeżeli łączna ilość zrealizowanego przez podmiot wywozu w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (1 stycznia – 31 grudnia) nie przekracza wartości progowej.
 
 
Wnioski o uzyskanie rejestracji należy kierować do  Biura do spraw Substancji Chemicznych, adres: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź.
 
Procedura rejestracji jest określona w art. 9 rozporządzenia (UE) 2015/10134, zaś zakres wymaganej we wniosku informacji odpowiednio reguluje art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/10115.
 

--------------------

1Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE. L  z 18.02.2004 r. Nr 47, str. 1 ze zm.).   
2Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L z 26.01.2005 r. Nr 22 str. 1 ze zm.).
3Stosownie do art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 111/2005  wywóz oznacza wyjście substancji skalsyfikowanych z obszaru celnego Unii, w tym wyjście substancji sklasyfikowanych, wymagające zgłoszenia celnego oraz wyjście substancji sklasyfikowanych po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub składzie wolnocłowym w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.  
4Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L z 27.06.2015 r. Nr 162 str. 33).
5Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (DZ. Urz. UE L z 27.06.2015 r. Nr 162 str. 12).


Opłata skarbowa za rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3

  • Informujemy, że zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy o opłacie skarbowej dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.1827), z chwilą złożenia wniosku o udzielenie rejestracji umożliwiającej prowadzenie odpowiednich operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kat. 2 i 3, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy (poz. 53) wysokość opłaty wynosi 10 zł, którą należy wnieść do właściwego organu podatkowego. Organem tym jest, ze względu na siedzibę naszego urzędu, Prezydent Miasta Łodzi. Więcej informacji TUTAJ
  • W związku z powyższym informujemy, że do wniosku o rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
     
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie