Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Prawo

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

1. W sprawie T-283/15 (Esso Raffinage przeciwko ECHA)

Wniosek o stwierdzenie nieważność pisma Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 1 kwietnia 2015 r. skierowanego do francuskiego ministerstwa ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu i mieszkalnictwa, zatytułowanego „Oświadczenie o braku zgodności z przepisami w następstwie decyzji w sprawie oceny dokumentacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006”, w tym załącznika do niego.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


2. W sprawie T 837/16 (Królestwo Szwecji przeciwko Komisji Europejskiej)

Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważność decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 5644 finał z dnia 7 września 2016 r. zatwierdzającej niektóre zastosowania żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu molibdenianu siarczanu ołowiu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


3. W sprawie C 535/15 (Pinckernelle)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie wywozu substancji poza Unię bez dopełnienia obowiązku jej rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ
 
Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


4. W sprawie T-115/15 (Deza)

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego ECHA w sprawie uzupełnienia istniejącej identyfikacji substancji ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) o nową kategorię identyfikującą ją również jako substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną i powodującą prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, w rozumieniu art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


5. W sprawie T-758/15 (EDF Toruń SA)

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej niespełnienia przesłanek pozwalających na skorzystanie z opłaty ulgowej przewidzianej dla średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 2003, L 124, s. 36).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


6. W sprawie C-691/15P (Komisja przeciwko Bilbaína de Alquitranes i in.)

Oddalenie odwołania o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 października 2015 r., Bilbaína de Alquitranes i in. przeciwko Komisji (T 689/13, niepublikowanego). Wyrok ten stwierdzał nieważność rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. 2013, L 261, s. 5) w zakresie klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej (WE nr 266 028 2, „CTPHT”) jako substancji stwarzającej zagrożenie dla środowiska – narażenie ostre, kategoria 1 (H400) i narażenie przewlekłe, kategorii 1 (H410).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


7. W sprawie T-636/2017 (PlasticsEurope/ECHA)

W sprawie mającej za przedmiot żądanie stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 263 TFUE, decyzji ED/30/2017 dyrektora wykonawczego ECHA z dnia 6 lipca 2017 r., mocą której substancja bisfenol A została zidentyfikowana również jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną i powodująca prawdopodobne poważne skutki dla zdrowia ludzkiego dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) w rozumieniu art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


8. W sprawie C-650/15 P (Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) i SNF SAS przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA))

Oddalenie odwołania o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 września 2015 r. (T-268/10 RENV), w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 22 grudnia 2009 r. o identyfikacji akryloamidu (WE nr 201-173-7) jako substancji spełniającej kryteria, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ
 
Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


9. W sprawie C-813/18 P (Deza)

Wniosek o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie T-400/17 (Deza przeciwko Komisji) oraz stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/776  z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w zakresie dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji antrachinon.

Link do wniosku w języku polskim TUTAJ

Link do wniosku w języku angielskim TUTAJ


10. W sprawie T‑108/17 (ClientEarth przeciwko Komisji Europejskiej)

Oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej decyzji w sprawie zezwolenia na stosowanie ftalanu bis(2‑etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


11. W sprawie T‑185/17 (PlasticsEurope przeciwko ECHA)

Oddalenie wniosku na mocy art. 263 TFUE o unieważnienie decyzji ECHA z dnia 4 stycznia 2017 r. (ED /01/2017), w której bisfenol A został włączony na listę kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) załącznika XIV do rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


12. W sprawie T-755/17 - Republika Federalna Niemiec przeciwko Europejska Agencja Chemikaliów

W sprawie mającej za przedmiot oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji A-026–2015 Rady Odwoławczej ECHA z dnia 8 września 2017 r. w zakresie, w jakim rada ta stwierdziła w niej częściową nieważność decyzji ECHA z dnia 1 października 2015 r., w której agencja ta zażądała przeprowadzenia dodatkowych badań na temat substancji benpatu (CAS 68953–84–4).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


13. W sprawie T-610/17 - ICL-IP Terneuzen, BV i ICL Europe Coöperatief UA przeciwko Komisji Europejskiej

W sprawie mającej za przedmiot oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. 2017, L 150, s. 7) w zakresie, w jakim 1‑bromopropan (bromek n‑propylu) został tym rozporządzeniem włączony do wspomnianego załącznika.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


14. W sprawie T-125/17  - BASF Grenzach GmbH przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów

W sprawie mającej za przedmiot oparte na podstawie art. 263 TFUE żądanie o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji A-018-2014 Rady Odwoławczej ECHA z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczącej oceny substancji triklosanu oraz w celu przedłużenia terminu na przekazanie wyników badań na czas zawieszenia.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie