Biuro do Spraw Substancji i Preparatw Chemicznych

Otwrz stron: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Nowe substancje psychoaktywne

Poniżej podajemy informacje o niektórych obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia działalności w zakresie nowych substancji psychoaktywnych:

 • Prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej wymaga zezwolenia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych zgodnie z art. 40a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1490), zwana dalej ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Aby uzyskać zezwolenie należy przedłożyć wniosek dla każdej nowej substancji psychoaktywnej na adres Biura do spraw Substancji Chemicznych: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź.

Wniosek zawiera:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
 2. Adres każdego miejsca prowadzenia działalności z użyciem nowej substancji psychoaktywnej objętej wnioskiem oraz określenie rodzaju lokalu lub pomieszczenia, w którym jest prowadzona ta działalność, i opis zastosowanych zabezpieczeń ograniczających dostęp do tej substancji w innym celu niż wskazany we wniosku;
 3. Nazwę zgodnie z IUPAC lub inną nazwę chemiczną zawierającą wszelkie informacje istotne dla opisu nowej  substancji psychoaktywnej, jej nazwę zwyczajową lub jej synonim, jeżeli istnieje, wzór strukturalny oraz numer CAS (Chemical Abstracts Service) lub inne numery identyfikujące, jeżeli są dostępne;
 4. Rodzaj wnioskowanej/ych działalności, wymienionych w ust. 1 art. 40a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Należy wybrać jedną lub kilka z następujących: wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wprowadzenie do obrotu;
 5. Wskazanie celu, w jakim wnioskodawca chce uzyskać zezwolenie na określoną nową substancję psychoaktywną;
 6. Imię i nazwisko, adres lub nazwę i adres siedziby dostawcy lub odbiorcy albo potencjalnego dostawcy lub odbiorcy oraz numer zezwolenia, jeżeli posiada;
 7. Datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw wnioskodawcy.


Do wniosku dołącza się:

 1. Certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie prowadzonej działalności lub opis procedur stosowanych w zakresie prowadzonej działalności, z wyłączeniem wniosku o wydanie zezwolenia składanego przez mikroprzedsiębiorstwa;
 2. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby fizycznej będącej wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 3. Klauzulę RODO podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy:

wzór klauzuli

 1. Dowód wniesienia opłaty za złożenie wniosku wymaganej przez art. 40a pkt 16 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł i stanowi dochód budżetu państwa.


Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Łodzi
32 1010 1371 0015 3122 3100 0000

Kod BIC Narodowego Banku Polskiego: NBPLPLPW
IBAN tworzy się przez dodanie przed wyżej wskazanym numerem rachunku bankowego kodu Polski „PL”

 

Strona korzysta z plikw cookie w celu realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do cookie w Twojej przegldarce.

Wicej informacji mona znale w Polityce prywatnoci i wykorzystywania plikw cookies w serwisie

Akceptuj polityk prywatnoci i wykorzystywania plikw cookies w serwisie