Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Tytoń e-papierosy

Nikotyna

Nikotyna (CAS 54-11-5, EC 200-193-3)

 

Podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania w pestycydach na obszarze Unii. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 649/2012 wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 649/2012 nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania. Więcej informacji: Eksport/Import – Raportowanie zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia 649/2012
 
Niezależnie od przepisów rozporządzenia 649/2012, wprowadzenie do obrotu nikotyny, podlega przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322), przepisom rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w tym w szczególności art. 6 dotyczącego obowiązku rejestracji oraz przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP oznakowanie nikotyny wprowadzanej do obrotu w Polsce powinno być sporządzone w języku polskim.
 

Ponadto, jeżeli płyny zawierające nikotynę są zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie, należy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322) poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych o sprowadzeniu (bądź wytworzeniu) takiej mieszaniny przekazując kartę charakterystyki. Więcej informacji jak wykonać takie poinformowanie można znaleźć na stronie internetowej Biura ds Substancji Chemicznych.

Należy zwrócić także uwagę na zmiany klasyfikacji i oznakowania nikotyny. Od 1 grudnia 2018 r. obowiązuje nowa zharmonizowana klasyfikacja nikotyny zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. W celu ułatwienia klasyfikacji mieszanin w klasie toksyczności ostrej do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadzono wartości oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) odpowiednio dla trzech dróg narażenia.

Zharmonizowana klasyfikacja nikotyny do 30 listopada 2018 r.:

Klasyfikacja   Oznakowanie

Acute Tox. 1; H310

H310

Acute Tox. 3 (*); H301

H301

Aquatic Chronic 2; H411

H411

 

GHS06; GHS09, Dgr

 

Zharmonizowana klasyfikacja nikotyny obowiązkowa od 1 grudnia 2018 (substancje i mieszaniny mogą  być klasyfikowane od maja 2017):

Klasyfikacja Oznakowanie Wartości ATE

Acute Tox. 2; H330

H330 wdychanie: ATE = 0,19 mg/L (pyły lub mgły)
Acute Tox. 2; H310 H310

przez skórę: ATE = 70 mg/kg

Acute Tox. 2; H300 H300 drogą pokarmową: ATE = 5 mg/kg
Aquatic Chronic 2; H411 H411  
 

GHS06, GHS09, Dgr

 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie