Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Nawozy

Podstawowym aktem prawnym określającym warunki i tryb wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin jest Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007.147 Nr, Poz. 1033.). Ustawa ta ponadto uszczegóławia warunki wprowadzania do obrotu nawozów uregulowane w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 2003/2003, produkty zawierające więcej niż 28 procent masowych azotanu amonu nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile dany nawóz nie spełnia przepisów technicznych odnoszących się do nawozów na bazie azotanu amonu o wysokiej zawartości azotu.
Przepisy ustawy o nawozach dostosowują także wymagania dotyczące zawartości azotanu amonu, tak by były one zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009, nawozy zawierające ponad 28 procent masowych azotu w odniesieniu do azotanu amonu muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu WE 2003/2003 w sprawie nawozów. Nowe wymagania odnoszą się do nawozów zawierających 16 lub więcej procent masowych azotu w odniesieniu do azotanu amonu. Punkt 58.2 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009 dotyczy zakazu wprowadzania do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 roku azotanu amonu jako substancji lub w mieszaninach zawierających co najmniej 16 procent masowych azotu w postaci azotanu amonu , za wyjątkiem sprzedaży dla następujących grup odbiorców:

  • dalszych użytkowników i dystrybutorów, w tym osób fizycznych i prawnych posiadających licencję lub zezwolenie zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG;
  • rolników w celu wykorzystania w działalności rolniczej prowadzonej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i niekoniecznie w zależności od powierzchni gruntu.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009, do celów zapisów punktu 58.2 stosuje się następujące definicje:

  • -„osoba fizyczna” lub „osoba prawna” oznacza podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takich dziedzinach, jak ogrodnictwo, uprawa roślin w szklarniach, utrzymywanie parków i innych terenów zielonych, ogrodów lub boisk sportowych i pól golfowych, leśnictwo lub inną podobną działalność;
  • „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, o którym mowa w art. 299 Traktatu, oraz które prowadzą „działalność rolniczą”;
  • „działalność rolnicza” oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory plonów, dojenie zwierząt, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt dla celów gospodarczych, lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.

Dokładne informacje dotyczące nawozów znależć można na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Krajowe akty prawne dotyczące nawożenia (dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi):

Akty Prawne Unii Europejskiej:

  • Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Tekst rozporządzenia w języku polskim -wersja ujenolicona - stan prawny na dzień 18 listopada 2009 r. Dokument przygotowany przez Portal EUR-LEX.
Tekst rozporządzenia w języku angielskim - wersja ujenolicona - stan prawny na dzień 18 listopada 2009 r. Dokument przygotowany przez Portal EUR-LEX.
Uwaga! Przypominamy, iż za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Tekst rozporządzenia w języku polskim
Tekst rozporządzenia w języku angielskim

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie