Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

REACH

Informacje ogólne

Jakich substancji dotyczy REACH?

Przepisom rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, zwanego rozporządzeniem REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże pewne chemikalia, takie jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane są innymi przepisami UE i są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje występujące naturalnie w przyrodzie, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.


Czy przepisy rozporządzenia REACH dotyczą Twojej działalności?Rozporządzenie REACH bezpośrednio dotyczy Twojej działalności, jeżeli:

  • produkujesz lub importujesz (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne,
  • produkujesz lub importujesz (spoza UE) wyroby (np. materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub z których następuje zamierzone uwolnienie substancji chemicznych podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania.

Przepisy rozporządzenia dotyczą także producentów mieszanin (farb, lakierów, olejów, i szeregu innych). W pewnym zakresie rozporządzenie dotyczy również profesjonalnych użytkowników chemikaliów.

Rozporządzenie REACH może także wpłynąć pośrednio na Twoją działalność, poprzez wpływ na dostawców moich substancji kupowanych przeze mnie zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza obszarem UE.

Co musisz zrobić najszybciej?Przede wszystkim musisz zidentyfikować „rolę”, jaką odgrywasz w systemie REACH, ponieważ tylko wtedy jesteś w stanie ustalić obowiązki, które mogą dotyczyć Twojego przedsiębiorstwa..
Jeżeli produkujesz lub importujesz (w ilości powyżej 1 tony rocznie) substancje chemiczne, zarówno w ich postaci własnej, jak i wchodzące w skład mieszanin, a w niektórych przypadkach także będących składnikami wyrobów, może dotyczyć Twojej firmy obowiązek rejestracji zgodnie z art. 6 lub 7 rozporządzenia REACH.

Jeżeli:

  • jesteś producentem lub importerem substancji (jako takiej lub w mieszaninie) – masz obowiązek jej rejestracji (o ile nie dokonałeś dla niej rejestracji wstępnej i korzystasz z okresu przejściowego podanego w art. 23),
  • jesteś producentem lub importerem wyrobu, z którego substancja jest uwalniana w sposób zamierzony – masz obowiązek jej rejestracji, (o ile nie dokonałeś dla niej rejestracji wstępnej i korzystasz z okresu przejściowego podanego w art. 23), pod warunkiem, że nie została już zarejestrowana dla Twojego zastosowania w tym łańcuchu dostaw,
  • jesteś dystrybutorem – masz obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw,
  • jesteś dalszym użytkownikiem – jesteś zobowiązany spełnić wymagania określone w tytule V rozporządzenia REACH.

Rejestracja wstępna substancji zakończyła się z dniem 1 grudnia 2008 r. Jeżeli nie dopełniłeś tego obowiązku, produkcja lub import Twojej substancji możliwy jest dopiero po dokonaniu rejestracji pełnej, która jest płatna.

Jeżeli dokonałeś rejestracji wstępnej, korzystasz z okresów przejściowych określonych w art. 23 rozporządzenia, a po ich zakończeniu możesz dokonać rejestracji pełnej wraz z innymi producentami i importerami tej substancji.

Jeżeli zamierzasz po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 r. rozpocząć produkcję lub import, wówczas możesz dokonać rejestracji wstępnej swoich substancji, o ile spełniaz warunki określone w art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH.

Jakie przygotowania musisz podjąć w celu spełnienia wymagań nałożonych rozporządzeniem REACH?Najlepiej będzie, jeżeli najpierw sporządzisz wykaz wszystkich substancji, które produkujesz, importujesz lub stosujesz (w ich postaci własnej, bądź w mieszaninach lub wyrobach). Następnie musisz sprawdzić, w odniesieniu do każdej z tych substancji, czy podlega ona przepisom rozporządzenia REACH, a jeżeli tak, to którym.

Powinieneś także wskazać w przedsiębiorstwie osoby lub zespół odpowiedzialny za spełnienie wymagań nałożonych systemem REACH. Bardzo prawdopodobne jest, że konieczne będzie skorzystanie z pomocy firm konsultingowych lub powierzenie komuś obowiązków tzw. strony trzeciej, o której mowa w art. 4 rozporządzenia.

Powinieneś także nawiązać kontakt z dostawcami kupowanych przeze Ciebiechemikaliów lub wyrobów, w celu zorientowania się, czy ich producenci lub importerzy spełnili wymagania, jakie mogły ich dotyczyć w odniesieniu do rozporządzenia REACH. Jest to niezbędne, aby móc stwierdzić, czy substancje, które nabywasz będą nadal dostępne. Poza tym kontakt z dostawcami pomoże Ci w ustaleniu planu Twoich działań. Dobrym pomysłem jest wskazanie odpowiedniej osoby do komunikowania się z dostawcami i klientami.

UWAGA! Od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH, karty charakterystyki Twoich substancji lub mieszanin powinienes sporządzać zgodnie z przepisami Tytułu IV  i według wytycznych określonych w załączniku II do rozporządzenia REACH.


Gdzie znajdziesz więcej informacji?Tekst rozporządzenia oraz inne informacje można znaleźć na stronach Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Przypominamy, iż za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Pomoc dotyczącą określenia obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH można uzyskać w:

Już nie ma czasu na zastanawianie się, należy już podjąć przygotowania!!!

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie