Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Europejska Agencja Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach zajmuje się procedurami rejestracji i oceny chemikaliów, udzielania zezwoleń na ich stosowanie i wprowadzania ograniczeń ich stosowania, aby zapewnić spójne podejście w całej Unii Europejskiej.

Celami Europejskiej Agencji Chemikaliów są:

 • realizacja technicznych, naukowych i administracyjnych aspektów rozporządzenia REACH i zarządzanie nimi,
 • zapewnienie spójności tych aspektów na szczeblu UE,
 • udzielanie państwom członkowskim oraz instytucjom UE jak najlepszych porad naukowych i technicznych w kwestiach związanych z substancjami wchodzącymi w zakres stosowania REACH,
 • zarządzanie dostępnymi on-line dokumentami zawierającymi wytyczne, narzędziami i bazami danych,
 • wspieranie krajowych centrów informacyjnych i prowadzenie punktu obsługi rejestrujących,
 • udostępnianie szerokiemu ogółowi informacji o chemikaliach.

Więcej informacji : na stronie internetowej Agencji

Na mocy art. 121 rozporządzenia REACH, Biuro do spraw Substancji Chemicznych zostało wyznaczone jako właściwy organ ds. współpracy z Komisją Europejską, Europejską Agencją Chemikaliów oraz państwami członkowskimi UE we wdrażaniu przepisów rozporządzenia.

W ramach współpracy z ECHA, Biuro m.in.:

 • bierze udział w pracach organów i ciał ECHA,
 • uczestniczy we współpracy urzędów właściwych ds. REACH i CLP,
 • współdziała z ECHA w zakresie weryfikacji polskich wersji językowych poradników dotyczących rozporządzeń REACH i CLP
 • ściśle wspólpracuje z ECHA w ramach kooperacji  z helpdeskiem Agencji w ramach sieci unijnej Help - Net i w Help Net Steering Group.

 

Komitety ECHA

W skład Europejskiej Agencji Chemikaliów wchodzą:

1.Zarząd
2.Dyrektor Wykonawczy
3.Komitet ds. Oceny Ryzyka
4.Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych
5.Komitet Państw Członkowskich
6.Forum wymiany informacji, które koordynuje sieć organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie na swoim obszarze przepisów REACH
7.Sekretariat, który pracuje pod kierownictwem Dyrektora Wykonawczego

 • dostarcza technicznego, naukowego i administracyjnego wsparcia komitetom oraz forum, a także zapewnia właściwą koordynację pomiędzy nimi;
 • wykonuje prace wymagane od Agencji w ramach procedur rejestracji wstępnej, rejestracji i oceny, a także w zakresie  przygotowywania wytycznych, prowadzenia  baz danych i dostarczania informacji;

8.Rada Odwoławcza, która rozpatruje odwołania od decyzji podjętych przez Agencję

 

W nowym systemie bezpieczeństwa chemicznego Unii Europejskiej, wprowadzonego rozporządzeniem REACH, Komitet Oceny Ryzyka (RAC) i Komitet Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC przejmują rolę komitetów naukowych funkcjonujących przy Komisji w zakresie wydawania opinii naukowych w dziedzinach należących do kompetencji ECHA. Zwraca uwagę znaczne zwiększenie znaczenia analiz społeczno-ekonomicznych w ocenie kosztów i korzyści powstających w następstwie decyzji ograniczających nadmierne ryzyko dla zdrowia lub środowiska.  Komitety spełniają ważną rolę w zagwarantowaniu zainteresowanym stronom (przemysł, organizacje ekologiczne i inne) oraz społeczeństwu Unii Europejskiej wiarygodności procesów decyzyjnych i wiedzy naukowej stosowanej do oceny i kontroli ryzyka.
Zgodnie z rozporządzeniem REACH komitety maja następujący zakres odpowiedzialności:
Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) jest odpowiedzialny za sporządzanie opinii ECHA w sprawach:

 • wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji chemicznych, które zostały umieszczone w załączniku XIV do rozporządzenia REACH. Wnioski będą składane przez przedsiębiorstwa zainteresowane zastosowaniem substancji ze względu na jej walory użytkowe,
 • wniosków dotyczących ograniczeń produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, przygotowywanych przez państwa członkowskie lub, na wniosek Komisji, przez ECHA,
 • wniosków dotyczących klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, składanych przez państwa członkowskie lub ECHA,
 • wszelkich innych kwestii związanych z  ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla  środowiska.

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) jest odpowiedzialny za sporządzanie opinii Agencji w sprawach:

 • wniosków o udzielenie zezwolenia,
 • wniosków dotyczących ograniczeń,
 • wszelkich innych kwestii związanych z wpływem na warunki społeczno-ekonomiczne ewentualnych działań legislacyjnych dotyczących substancji chemicznych.

Komitet Państw Członkowskich jest odpowiedzialny za eliminowanie ewentualnych rozbieżności opinii na temat:

 • projektów decyzji proponowanych przez ECHA lub państwa członkowskie na mocy przepisów tytułu VI „Ocena”  oraz
 • wniosków dotyczących identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w celu poddania ich procedurze wydawania zezwoleń na podstawie przepisów tytułu VII „Procedura Zezwoleń”


Ponadto Komitety Agencji po całkowitym wdrożeniu wszystkich zapisów REACH będą podejmowały zadania przydzielone im na mocy odpowiednich przepisów Rozporządzenia REACH (tytuły: VI Ocena dokumentacji, ocena substancji, ocena półproduktów; VII Procedura zezwoleń; VIII Ograniczenia produkcji, wprowadzania i stosowania; IX Opłaty  i należności; X Agencja; XI Wykaz klasyfikacji i oznakowania). Na wniosek Dyrektora Wykonawczego zapewnią wsparcie techniczne i naukowe w działaniach pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi w kwestiach naukowych i technicznych związanych z bezpieczeństwem substancji, a także sporządzą opinie związane z wszelkimi innymi aspektami bezpieczeństwa substancji.

Powoływanie Komitetów

Aczkolwiek komitety RAC i SEAC wchodzą w skład ECHA, członkowie komitetów, z wyjątkiem przewodniczących, nie są pracownikami tej instytucji. Zwiększa to niezależność opinii wydawanych przez członków komitetów od kierownictwa ECHA. W praktyce większość członków Komitetów pracuje w organach właściwych do spraw REACH państw członkowskich, aczkolwiek władze państw członkowskich mogą nominować także inne osoby, np. pracowników instytucji naukowych w państwach członkowskich lub osoby z innych państw członkowskich. Należy podkreślić, że nominowanie członka komitetu RAC lub SEAC przez władze państw członkowskich nie jest równoznaczne z powołaniem takiej osoby na członka komitetu. Zarząd ECHA powołuje członków komitetu z listy osób nominowanych, co najmniej po jednym członku z każdego państwa członkowskiego, ale nie więcej niż  dwóch członków z jednego państwa. Przy powoływaniu członków RAC i SEAC  brane są pod uwagę funkcje pełnione przez nominowaną osobę i jej doświadczenie w pracach związanych z oceną ryzyka lub w zakresie analiz społeczno-ekonomicznych. Inna procedura obowiązuje w przypadku Komitetu Państw Członkowskich. Każde państwo członkowskie powołuje bezpośrednio jednego członka tego komitetu. Okres kadencji członka każdego komitetu wynosi 3 lata i może zostać odnowiony.  Każdy komitet może dokooptować do swego składu maksymalnie pięciu dodatkowych członków wybranych na podstawie ich określonych kompetencji, dzięki temu komitety mogą poszerzyć zakres posiadanej wiedzy specjalistycznej. Członkom komitetów mogą towarzyszyć doradcy do spraw naukowych, technicznych lub prawnych.
Członkowie każdego komitetu powołani przez państwo członkowskie lub przez Zarząd Agencji po nominacji przez państwo członkowskie zapewniają odpowiednią koordynację pomiędzy zadaniami ECHA i pracą właściwego organu ich państwa członkowskiego. Są oni także wspierani zasobami naukowymi i technicznymi dostępnymi państwom członkowskim. Należy podkreślić dużą niezależność członków komitetów RAC i SEAC od władz państw członkowskich. Zgodnie z rozporządzeniem REACH państwa członkowskie powstrzymują się od wydawania członkom Komitetu Oceny Ryzyka i Komitetu Analiz Społeczno-Ekonomicznych lub ich doradcom i ekspertom naukowym i technicznym jakichkolwiek instrukcji, które stałyby w sprzeczności z ich poszczególnymi zadaniami lub też z zadaniami, zakresem odpowiedzialności i niezależnością ECHA. Państwa członkowskie przekazują także do ECHA imiona i nazwiska ekspertów, którzy posiadają udowodnione doświadczenie w wykonywaniu zadań objętych działaniem komitetów, którzy mogliby wziąć udział w pracach grup roboczych komitetów, wraz z określeniem ich kwalifikacji i konkretnych dziedzin specjalizacji. Sekretariat ECHA prowadzi listę ekspertów zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz ustalonych przez ECHA. Członkowstwo i kwalifikacje zawodowe członków komitetów podawane jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej ECHA.

Zasady działania Komitetów

Każdy komitet, przygotowując opinię, dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie i przyjąć opinię w sprawie wniosku jednomyślnie. Jeżeli jednak porozumienie nie może być osiągnięte, opinia składa się ze stanowiska większości członków, wraz z uzasadnieniem, natomiast publikowane jest także stanowisko lub stanowiska mniejszości wraz z ich uzasadnieniem. W przypadku pierwszej opinii dotyczącej włączenia siedmiu substancji do załącznika XIV, przedstawiciele sześciu państw członkowskich w Komitecie Państw Członkowskich, aczkolwiek nie głosowali przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu heksabromocyklododekanu, złożyli deklarację wskazującą, że ta substancja powinna podlegać nie procedurze zezwoleń, a procedurze ograniczeń jej stosowania. Obecnie, wszystkie komitety posiadają uzgodnione regulaminy pracy, zatwierdzone następnie przez Zarząd ECHA. Dyrektor Wykonawczy lub jego przedstawiciel oraz przedstawiciele Komisji są uprawnieni do udziału w charakterze obserwatorów we wszystkich posiedzeniach komitetów i grup roboczych zwołanych przez ECHA lub jej komitety. W stosownych przypadkach na prośbę członków komitetów lub Zarządu zainteresowane strony (np. przedstawiciele przemysłu, organizacji pozarządowych) mogą także być zaproszone do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

Po otrzymaniu do zaopiniowania dokumentacji przygotowanej zgodnie z wymaganiami załącznika XV rozporządzenia REACH lub załącznika VI rozporządzenia CLP członkowie RAC i SEAC wybierają na posiedzeniu swego komitetu lub w ramach procedury głosowania pisemnego sprawozdawcę i współsprawozdawcę, którzy dokonują sprawdzenia zgodności przedłożonej dokumentacji z wymogami prawnymi. Jeżeli złożona dokumentacja jest niezgodna, dokumentacja zostaje zwrócona wnioskodawcy do uzupełnienia z podaniem przyczyn niezgodności i wnioskami dotyczącymi ich usunięcia. Jeśli wnioskodawca nie zwróci poprawionego wniosku z uzasadniającą go dokumentacją w określonym terminie, wniosek zostaje umorzony.

Opiniowanie wniosków zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

W przypadku zgodności z wymogami załącznika VI do rozporządzenia CLP wniosek zawierający propozycję  zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznej jest publikowany na stronie internetowej ECHA w celu rozpoczęcia publicznej debaty nad propozycją oraz jej uzasadnieniem. Przewidywany okres publicznej debaty wynosi 45 dni. Wszelkie komentarze dotyczące opublikowanych wniosków są zbierane przez sekretariat ECHA i po zakończeniu publicznej debaty przekazywane do państwa, które przygotowało wniosek w celu przygotowania odpowiedzi na otrzymane komentarze. Następnie wniosek z propozycją zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania z odpowiedziami wnioskodawcy na komentarze wraz z dokumentacją wniosku przekazywany jest sprawozdawcy i współsprawozdawcy RAC, którzy przygotowują wstępną opinię i wykorzystują dokumentację wniosku do przygotowania dokumentu wspierającego tę opinię. Członkowie RAC analizują wstępną  opinię i dokument ją wspierający, a następnie przesyłają swoje komentarze sprawozdawcom. Ci zaś, z uwzględnieniem komentarzy otrzymanych od członków RAC, przygotowują następną wersję opinii do dyskusji na posiedzeniu RAC. Ostateczną wersję opinii i wspierającego ją dokumentu, RAC przyjmuje po dyskusji na następnym posiedzeniu lub w procedurze głosowania pisemnego. ECHA przekazuje tę opinię i uwagi Komisji, która podejmuje decyzję w trybie komitologii.

Unikanie konfliktu interesów

Sprawozdawcy i współsprawozdawcy RAC i SEAC składają deklarację zaangażowania się w wypełnienie swoich obowiązków oraz deklarację o braku konfliktu interesów w formie pisemnej. Komitet może w każdym momencie zastąpić sprawozdawcę lub współsprawozdawcę innym swoim członkiem, jeżeli nie może on wypełnić swoich obowiązków we wskazanym czasie lub jeżeli zostanie ujawniony potencjalny konflikt interesów. Członkowie komitetów oraz eksperci biorący udział w posiedzeniu składają deklarację wszelkich interesów, które mogą być uznane za szkodliwe dla ich bezstronności w stosunku do któregokolwiek z punktów obrad. Osoba składająca taką deklarację interesów nie bierze udziału w żadnym glosowaniu dotyczącym odpowiedniego punktu porządku obrad. Członkowie komitetów, eksperci, doradcy i urzędnicy oraz inni pracownicy ECHA zobowiązani są, nawet po zakończeniu wypełniania swoich obowiązków, do nieujawniania informacji, które są chronione obowiązkiem tajemnicy zawodowej.


Wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP)

29 lutego 2012 ECHA opublikowała pierwszy wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP), który został przygotowany we współpracy z państwami członkowskimi. CoRAP zawiera 90 substancji, które wytypowano do oceny w latach 2012-2014. Celem oceny substancji jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwego szkodliwego wpływu substancji na zdrowie człowieka lub/i środowisko. W większości przypadków obawy dotyczące niekorzystnego działania na ludzi i środowisko związane są z właściwościami substancji takimi jak: rakotwórczość, mutagenność, szkodliwe działanie na rozrodczość, zaburzanie gospodarki hormonalnej, trwałość, zdolność do bioakumulacji oraz szerokim zastosowaniem zarówno w przemyśle jak i przez konsumentów.   

Od daty publikacji CoRAP, urzędy właściwe państw członkowskich mają 12 miesięcy na przeprowadzenie oceny przyznanych im substancji.

Wynik oceny może prowadzić do konieczności uzyskania dodatkowych informacji od rejestrującego. W takim wypadku, decyzja (tzw. „draft decision”) musi zostać przesłana do ECHA nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu zakończenia oceny. Od daty uzyskania żądanych informacji od rejestrującego, państwo oceniające ma kolejne 12 miesięcy na dokonanie pełnej oceny.  

Rezultatem oceny może być stwierdzenie, że substancja nie powoduje nieakceptowalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka i nie wpływa szkodliwie na środowisko, propozycja zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania lub wprowadzenia ograniczenia, uznanie substancji za stwarzającą szczególnie duże obawy (SVHC). Wynik oceny może także wywołać działania na poziomie krajowym odnośnie danej substancji, np. weryfikację wartości dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy.   


 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie