Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

Archiwum

Programy PHAREPHARE (Poland - Hungary Assistance for Restructuring their Economies) jest jednym z trzech głównych, finansowanych przez Wspólnotę programów pomocowych (PHARE, ISPA, SAPARD), które miały na celu wspieranie krajów, które kandydowały do Unii Europejskiej. Głównymi beneficjentami programu PHARE są instytucje administracji publicznej. Kluczowymi celami tego programu są między innymi:

 • Wspieranie działań w zakresie przejmowania dorobku prawnego Unii (acquis communautaire)
 • Rozwój administracji publicznej w krajach kandydujących
 • Przygotowanie strony polskiej do korzystania z instrumentów polityki regionalnej UE, które dostępne są od momentu wstąpieniu Polski do Wspólnoty

 

PHARE 2002 Polska - Austria

PHARE 2002 - Projekt "Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemikaliów"
 
Projekt w ramach PHARE 2002
W 2003 roku Komisja Europejska przyjęła do realizacji projekt „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemicznej” realizowany w ramach programu PHARE 2002. Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym działaniem produktów chemicznych poprzez uzyskanie informacji o nowych substancjach chemicznych znajdujących się na polskim rynku, ocenę ryzyka stwarzanego przez nowe substancje oraz dalszą poprawę nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów chemicznych.

Cele
Zakłada się realizację następujących celów w ramach projektu:

 • Uzyskanie informacji o nowych substancjach chemicznych znajdujących się na polskim rynku i ocena ryzyka stwarzanego przez te substancje.
 • Zapewnienie wdrożenia w Polsce metodologii i praktyki UE z zakresu oceny ryzyka.
 • Dalszy rozwój zasobów ludzkich i infrastruktury urzędów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania produktów chemicznych poprzez:

1. wyposażenie wybranych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w sprzęt analityczny,
2. poprawa możliwości personelu wybranych stacji sanitarno-epidemiologicznych poprzez krótkookresowe wyjazdy studialne do wybranych państw członkowskich UE.


Ramy instytucjonalne
Głównymi beneficjantami projektu będą: Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych oraz Inspekcja Sanitarna, w szczególności Główny Inspektorat Sanitarny i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Instytucjami wiodącymi w realizacji projektu będą: Główny Inspektorat Sanitarny i Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Informacje Organizacyjne
Projekt „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemicznej” PHARE 2003 został oficjalnie rozpoczęty w Warszawie 28 października 2003. Tego dnia zaprezentowano na spotkaniu inaugurującym projekt jego cele i zadania oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. Polskim Liderem Projektu został Dr Michał Andrijewski, Austriackim Liderem Projektu został Dr Helmut Witzani. Junior Partnera Holandię reprezentował Dr Hans Könemann. Senior Liderem Projektu został Dr Jerzy Majka. Doradcą Przedakcesyjnym (PAA) została Dr Gerda Zartner-Nyilas.

Kierownictwo projektu znajduje się w Łodzi w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Struktura projektu
Projekt „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemicznej” przewiduje realizację działań w ramach dwóch kontaktów:

 • Kontraktu 1 - Umowy Bliźniaczej
 • Kontraktu 2 – Inwestycji

 

PHARE 2002 - Umowa bliżniacza
 
Umowa Bliźniacza
Podobnie jak w ramach projektu Phare 2001, głównym komponentem projektu „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemicznej” jest umowa bliźniacza. Umowy bliźniacze są głównymi instrumentami programu PHARE służącymi rozwojowi instytucji administracji publicznej w krajach kandydujących. Umowy te zawierane są pomiędzy instytucjami administracji rządowej krajów kandydujących, a ich odpowiednikami w krajach członkowskich. Głównym celem umów bliźniaczych jest przejmowanie i wdrażanie wiedzy oraz najlepszych doświadczeń unijnej administracji.

W 2002 roku Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę bliźniaczą z Austriacką Agencją Ochrony Środowiska. Na mocy umowy Agencja została bliźniaczym partnerem Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Pomoc ze strony UE będzie udzielona w formie współpracy z ekspertami Państw Członkowskich. Realizację projektu będzie wspomagał jeden ekspert długoterminowy, którym będzie Doradca Przedakcesyjny, oraz eksperci krótkoterminowi.

Umowa bliźniacza zakłada zrealizowanie następujących działań:

 • Gromadzenie informacji otrzymywanych od przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych o nowych substancjach chemicznych występujących na polskim rynku.
 • Ocenę zgromadzonych informacji o nowych substancjach chemicznych we współpracy z Europejskim Biurem do Spraw Produktów Chemicznych i/lub personelem wybranych kompetentnych urzędów państw członkowskich.
 • Sporządzenie spisu nowych substancji chemicznych występujących na polskim rynku.
 • Wybranie nowych substancji wymagających zgłoszenia we współpracy z Europejskim Biurem do Spraw Produktów Chemicznych i/lub personelem wybranych kompetentnych urzędów państw członkowskich.
 • Dokonanie oceny ryzyka stwarzanego przez zgłoszone substancje we współpracy z Europejskim Biurem do Spraw Produktów Chemicznych i/lub personelem wybranych kompetentnych urzędów państw członkowskich.
 • Poprawa możliwości kompetentnych urzędów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka stwarzanego przez produkty chemiczne stosowane w Polsce w drodze współpracy z Europejskim Biurem do Spraw Produktów Chemicznych i/lub personelem wybranych kompetentnych urzędów państw członkowskich oraz przez zrealizowanie dwóch trzymiesięcznych wizyt studialnych pracowników Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Europejskim Biurze do Spraw Produktów Chemicznych lub w kompetentnych urzędach wybranych państw członkowskich.
 • Wzmocnienie stacji sanitarno-epidemiologicznych poprzez realizację trzech dwutygodniowych wizyt studialnych dla sześciu pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych biorących udział w każdej z wizyt (razem przeszkolonych 18 osób) w wybranych urzędach odpowiedzialnych za kontrolę wprowadzania do obrotu i stosowania produktów chemicznych w państwach członkowskich UE.
 • Wzmocnienie stacji sanitarno-epidemiologicznych poprzez opracowanie poradnika na temat kontroli wprowadzania do obrotu i stosowania produktów chemicznych.


W ramach projektu przez rok 2003 i 2004 zorganizowane zostanie wiele spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, konsultacji oraz rozmów, w których, w zależności od tematyki wezmą udział przedstawiciele urzędów, służb nadzoru, przemysłu i organizacji pozarządowych.

PHARE 2002 - Komponent inwestycyjny
 
Drugim komponentem projektu „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli chemicznej” są inwestycje zakładające:

 • Wyposażenie wybranych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w sprzęt analityczny.

Sprzęt ten będzie używany do wykonywania analiz substancji powodujących skażenie środowiska i substancji chemicznych w środowisku pracy. Odpowiednio wyposażone, wybrane wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne będą w stanie przeprowadzić na poziomie regionów dokładną analizę substancji powodujących skażenia.

 

PHARE 2001 Polska - Szwecja

PHARE 2001 - Program "Dyrektywy Chemiczne i Administracja"
 
Program Dyrektywy Chemiczne i Administracja
W 2001 roku Komisja Europejska zaakceptowała program PHARE 2001 pt. „Dyrektywy Chemiczne i Administracja.” Celem programu jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed niekorzystnym działaniem produktów chemicznych. Zakłada on przede wszystkim wprowadzenie w Polsce obowiązujących w Unii reguł obrotu i stosowania chemikaliów oraz poprawę nadzoru nad ich obrotem i stosowaniem.
Program przewiduje:

 • Wdrożenie wspólnotowego prawodawstwa regulującego wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów chemicznych
 • Wspieranie rozwoju i szkolenie pracowników Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 • Szkolenie kadr Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej i Służb Celnych, które przygotują inspektorów do sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów chemicznych
 • Wyposażenie Inspekcji Sanitarnej w najnowszy sprzęt badawczy i komputerowy
 • Wdrożenie w Polsce systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • Rozszerzenie współpracy i promowanie dialogu pomiędzy władzami, przemysłem i organizacjami pozarządowymi
 • Przejęcie, przez polskie jednostki administracyjne, najlepszych metod pracy od odpowiednich instytucji krajów członkowskich


Wstępnym warunkiem wprowadzenia programu „Dyrektywy Chemiczne i Administracja” było określenie w Polsce podstawowych reguł obrotu chemikaliami. Zadanie to spełniła ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych wraz z podstawowymi rozporządzeniami wykonawczymi. W przepisach tych ustalono warunki, jakie musi spełnić osoba (fizyczna lub prawna) wprowadzająca substancję lub preparat do obrotu. Sprecyzowano zasady sporządzania kart charakterystyki a także klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych.

Na projekt składają się dwa komponenty:

 1. Umowa bliźniacza ze Szwedzkim Państwowym Inspektoratem Chemicznym (KEMI)
 2. Komponent inwestycyjny

PHARE 2001 - Umowa bliźniacza z KEMI
 
Umowa Bliźniacza z KEMI
Umowy bliźniacze są głównymi instrumentami programu PHARE służącymi rozwojowi instytucji administracji publicznej w krajach kandydujących. Umowy te zawierane są pomiędzy instytucjami administracji rządowej krajów kandydujących, a ich odpowiednikami w krajach członkowskich. Głównym celem umów bliźniaczych jest przejmowanie i wdrażanie wiedzy oraz najlepszych doświadczeń unijnej administracji.

W 2001 roku Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę bliźniaczą ze Szwedzkim Państwowym Inspektoratem Chemicznym (KEMI). Na mocy umowy Inspektorat został bliźniaczym partnerem Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Zadania KEMI i Biura są zbliżone, przy czym zadaniem szwedzkiej instytucji jest również kontrola środków ochrony roślin i produktów biobójczych.
Umowa zakłada realizację trzech gwarantowanych celów:

 1. Rozwój instytucjonalny – szkolenia w kraju i za granicą personelu Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 2. Podnoszenie kwalifikacji służb nadzoru – przeszkolenie w kraju i za granicą ponad 200 inspektorów z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej i Służb Celnych, w celu skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących kontroli produktów chemicznych
 3. Rozszerzenie współpracy pomiędzy stronami zainteresowanymi polityką kontroli chemikaliów i bezpieczeństwem chemicznym w Polsce – stworzenie forum współpracy organizacji zainteresowanych kontrolą chemikaliów w celu promowania pozarządowych inicjatyw podnoszących poziom bezpieczeństwa chemicznego.


W ramach umowy bliźniaczej w 2003 roku odbyło się wiele szkoleń, seminariów, warsztatów, spotkań a także konferencja dotycząca polityki kontroli chemikaliów.

PHARE 2001 - Komponent inwestycyjny
 
Inwestycje


Na komponent inwestycyjny programu PHARE "Dyrektywy chemiczne i administracja" składają się następujące przedsięwzięcia, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego w Polsce:
 

 • Utworzenie i wyposażenie centralnego laboratorium referencyjnego
 • Doposażenie Inspekcji Sanitarnej w aparaturę pomiarową
 • Utworzenie sieci komputerowej, łączącej wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

 

Transition Facility 2004: Polska - Austria

Ogólny opis projektu
 
- Skrótowy opis projektu -

Kontrakt - umowa bliźniacza
  
- Polsko - austriacka umowa blliźniacza - Polsko - austriacka umowa blliźniacza
Tutaj znajdują się szczegółowe informacje o celach projektu i wszystkich planowanych działaniach. Dokument zawiera także wstępny harmonogram działań w projekcie.

Spotkanie rozpoczynające
    
- Spotkanie rozpoczynające projekt -

Komitety Sterujące
    
- Komitet Sterujący 1 - Pierwsze posiedzenie komitetu sterującego odbyło się Warszawie 14 marca 2006.
Archiwum zawiera sprawozdanie i prezentację Doradcy Pomocy Bliźniaczej (RTA)

 
Raport końcowy - wersja robocza - Dokument w języku angielskim

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie